Nieuwe natuurbeschermingswetgeving

tekst mr. J.P. (Jeroen) Hoegee

terug naar overzicht

Op 1 januari 2017 treedt de Wet natuurbescherming in werking. Deze wet vervangt de nu geldende Natuurbeschermingswet 1988, de Flora- en faunawet en de Boswet. Hiermee worden de belangrijkste wetten die de natuur beschermen in één wet samengebracht.

Met de inwerkingtreding van deze wet verandert ook het bevoegd gezag. Waar nu het Rijk nog het bevoegd gezag is als het gaat om de verlening van vergunningen enontheffingen en het nemen van handhavingsbesluiten, zal die bevoegdheid na 1 januari 2017 vrijwel volledig bij de provincies komen te liggen. Dit geeft provincies ook de mogelijkheid om het eigen natuurbeleid vast te leggen door zelf gebieden met een hoge natuur- of landschapswaarde aan te wijzen.

Ook voor gemeenten ontstaat de mogelijkheid om in de omgevingsvisie (waarin de beoogde, gewenst geachte ontwikkelingsrichting) natuurdoelstellingen op te nemen.

Met de nieuwe wet wijzigt ook de lijst van beschermde soorten. Het meest opvallend is dat er veel planten en dieren aan de lijst van beschermde soorten worden toegevoegd, terwijl er ook tal van soorten niet langer beschermd zijn. Bovendien krijgen provincies de mogelijkheid zelf extra beschermde soorten toe te voegen of juist vrijstelling te verlenen.

De vraag is wat deze wet betekent voor reeds verleende vergunningen en ontheffingen. In het overgangsrecht van de Wet natuurbescherming staat dat reeds verleende ontheffingen en vergunningen van kracht blijven. Echter, mogelijk zijn per 1 januari 2017 wel nieuwe soorten binnen uw plangebied beschermd. Indien schade aan deze soorten of hun leefgebied kan optreden als gevolg van de uitvoering van uw project, kan sprake zijn van een overtreding. Het is dan ook aan te bevelen om te laten kijken naar de effecten van de wetswijziging voor uw project.

Kunnen wij u helpen?

Velden met een (*) zijn verplicht

Om spam te voorkomen, vragen wij u onderstaande aan te vinken.