Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE MAATSCHAP BRUNET ADVOCATEN

1.Brunet Advocaten, hierna 'Brunet' te noemen, is een maatschap waarvan de vennoten natuurlijke personen dan wel besloten praktijkvennootschappen zijn, die zich de uitoefening van de praktijk van advocaat ten doel stelt. Een lijst van de vennoten wordt op verzoek toegezonden.

2.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende of gewijzigde vervolgopdrachten die aan Brunet worden gegeven alsook op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden. Alle opdrachten worden door Brunet beschouwd als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien is overeengekomen dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten: de vennoten alsmede alle anderen die voor Brunet werkzaam zijn, zijn niet persoonlijk gebonden en niet persoonlijk aansprakelijk.

3.Elke aansprakelijkheid van Brunet is beperkt tot het bedrag waarop de door Brunet afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak geeft en door de verzekeringsmaatschappij wordt uitbetaald met inbegrip van het eigen risico dat Brunet in verband met die verzekering draagt.

4.Elke aansprakelijkheid van Brunet voor schade aan personen of zaken, is beperkt tot het bedrag waarop de door Brunet afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft en dat door de verzekeringsmaatschappij wordt uitbetaald met inbegrip van het eigen risico dat Brunet in verband met die verzekering draagt.

5.Op verzoek van de opdrachtgever wordt voor rekening van de opdrachtgever een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

6.Ingeval niet tot de organisatie van Brunet behorende derden bij de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld zal dat zoveel mogelijk in overleg met de opdrachtgever geschieden. Elke aansprakelijkheid van Brunet voor tekortkoming(en) van deze derden wordt uitgesloten.

7.Niet alleen Brunet, maar ook alle personen die bij de uitvoering van een opdracht zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. In voorkomend geval kunnen deze algemene voorwaarden eveneens worden ingeroepen door de vennoten van Brunet, alsmede door de bestuurders van de praktijkvennootschappen en door al degenen die voor de maatschap werkzaam zijn of waren.

8.Nadat de overeenkomst van opdracht beƫindigd is, wordt het desbetreffende dossier - met de relevante bescheiden - maximaal vijf jaar bewaard. Daarna heeft Brunet het recht het dossier volledig te vernietigen. Desgevraagd kan op verzoek van de opdrachtgever het dossier - geheel of gedeeltelijk - worden vernietigd.

9.Brunet kent een interne kantoorklachtenregeling waarvan het reglement op verzoek wordt toegezonden.

10.Op de rechtsverhouding tussen Brunet en haar opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd van een geschil dat tussen Brunet en haar opdrachtgever mocht ontstaan, kennis te nemen.


(versie juni 2015)

Download hier de PDF versie van de algemene voorwaarden

Kunnen wij u helpen?

Velden met een (*) zijn verplicht

Om spam te voorkomen, vragen wij u onderstaande aan te vinken.