Hoe verwerkt u de Wet kwaliteitsborging in uw aannemingsovereenkomsten?

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) kent niet alleen een nieuw systeem van toezicht op de bouw, ook in het Burgerlijk Wetboek is voor u als aannemer het een en ander veranderd. Onze Bouwrecht advocaat Daniël Bercx heeft deze BW veranderingen voor u op een rij gezet. Leestijd: 1 of 2 minuten. Vragen? Laat het weten!

Uw waarschuwingsplicht is iets veranderd:

 • Waarschuwen moet nu schriftelijk en ook ondubbelzinnig (maar dat deed u altijd al).
 • Het moet nu ook ondubbelzinnig (ook dat deed u altijd al).
 • Waarschuw ook voor de gevolgen (bijvoorbeeld de afvoercapaciteit is onvoldoende daardoor hebt u het risico dat..).
 • Afwijken van deze nieuwe regeling kan op onderdelen bij consumenten en in zijn geheel bij niet consumenten.
 • De nieuwe regeling geldt ook voor bestaande aannemingsovereenkomsten.

Het nieuwe artikel 7:757a Burgerlijk Wetboek introduceert het opleverdossier:

 • U mag dit uitsluiten in aannemingsovereenkomsten; zowel bij consumenten als bij niet consumenten.
 • Wanneer het niet contractueel is uitgesloten niet pas verstrekken bij oplevering maar bij de kennisgeving dat het werk klaar is voor oplevering.
 • In het dossier behoort in ieder geval te zitten tekeningen en berekeningen van het bouwwerk inclusief installaties, een beschrijving van de toegepaste materialen en installaties, de gebruiksfuncties van het bouwwerk, gegevens en bescheiden die nodig zijn voor het gebruik en onderhoud van het bouwwerk.
 • Contractueel mogen afwijkende afspraken worden gemaakt.
 • De regeling geldt niet voor aannemingsovereenkomsten gesloten voor inwerkingtreding van dit nieuwe artikel.

Uw aansprakelijkheid is veranderd:

 • Van: na oplevering van bouwwerk niet meer aansprakelijk tenzij, naar: na oplevering van bouwwerk wel aansprakelijk tenzij.
 • De vraag of een gebrek bij oplevering zichtbaar is, is niet meer afhankelijk van deskundigheid opdrachtgever.
 • Contractueel gezien is deze nieuwe regeling uit te sluiten in aannemingsovereenkomsten met niet consumenten.

In aannemingsovereenkomsten met consumenten die zien op de bouw van een nieuwbouw woning dient u:

 • Schriftelijk informatie te verschaffen of en zo ja hoe de nakoming van de verplichtingen tot uitvoering van het werk en eventuele aansprakelijkheid daarvoor door een verzekering dan wel een andere financiële zekerheid is of wordt gedekt.
 • De informatie omvat in ieder geval omvang over de dekking of zekerheid, de dekkingsgraad, de looptijd en de som waarvoor de verzekering is afgesloten of de financiële zekerheid is verstrekt.
 • Het wetsartikel dwingt niet tot het daadwerkelijk bieden van deze zekerheid. De informatie kan ook zijn dat er geen dekking of zekerheid voor de gevolgen van verborgen gebreken is of wordt geboden.
 • Het niet nakomen van deze verplichting kent geen sancties.
 • De 5% regeling is gewijzigd: de notaris mag het depot pas aan u uitbetalen als u schriftelijk bewijs hebt geleverd waaruit volgt dat u consument hebt gewezen op mogelijkheid opschorting én de consument niet heeft aangegeven het depot te willen aanhouden.