Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE MAATSCHAP BRUNET ADVOCATEN

1. Brunet Advocaten, hierna ‘Brunet’ te noemen, is een maatschap waarvan de vennoten natuurlijke personen dan wel besloten praktijkvennootschappen zijn, die zich de uitoefening van de praktijk van advocaat ten doel stelt. Een lijst van de vennoten wordt op verzoek toegezonden.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende of gewijzigde vervolgopdrachten die aan Brunet worden gegeven alsook op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Brunet , ook indien is overeengekomen dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten: de vennoten alsmede alle anderen die voor Brunet werkzaam zijn, zijn niet persoonlijk gebonden en niet persoonlijk aansprakelijk. Iedere persoonlijke aansprakelijkheid van vennoten, haar bestuurders daaronder begrepen alsmede alle anderen die voor Brunet werkzaam zijn is nadrukkelijk uitgesloten.

3. Elke aansprakelijkheid van Brunet is beperkt tot het bedrag waarop de door Brunet afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak geeft en door de verzekeringsmaatschappij wordt uitbetaald met inbegrip van het eigen risico dat Brunet in verband met die verzekering draagt.

4. Elke aansprakelijkheid van Brunet voor schade aan personen of zaken, is beperkt tot het bedrag waarop de door Brunet afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft en dat door de verzekeringsmaatschappij wordt uitbetaald met inbegrip van het eigen risico dat Brunet in verband met die verzekering draagt.

5. Op verzoek van de opdrachtgever wordt voor rekening van de opdrachtgever een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

6. Ingeval niet tot de organisatie van Brunet behorende derden bij de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld zal dat zoveel mogelijk in overleg met de opdrachtgever geschieden. Elke aansprakelijkheid van Brunet voor tekortkoming(en) van deze derden wordt uitgesloten.

7. Niet alleen Brunet, maar ook alle personen die bij de uitvoering van een opdracht zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. In voorkomend geval kunnen deze algemene voorwaarden eveneens worden ingeroepen door de vennoten van Brunet, alsmede door de bestuurders van de praktijkvennootschappen en door al degenen die voor de maatschap werkzaam zijn of waren.

8. Nadat de overeenkomst van opdracht beëindigd is, wordt het desbetreffende dossier – met de relevante bescheiden – maximaal vijf jaar bewaard. Daarna heeft Brunet het recht het dossier volledig te vernietigen. Desgevraagd kan op verzoek van de opdrachtgever het dossier – geheel of gedeeltelijk – worden vernietigd.

9. Iedere rechtsvordering tot vergoeding van schade verjaart één jaar en vervalt uiterlijk twee jaar na de dag waarop de opdrachtgever zowel met de schade als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.

10. De in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en – uitsluitingen gelden ook voor het geval ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade zou voortvloeien.

11. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van facturen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege in verzuim is. In geval van verzuim is de opdrachtgever over het onbetaald gelaten bedrag inclusief BTW een rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand, te rekenen vanaf de vervaldatum tot de dag van betaling. Ingeval van gerechtelijke incasso heeft Brunet aanspraak op vergoeding van haar volledige kosten die zij in verband daarmee moet maken.

12.Brunet kent een interne kantoorklachtenregeling waarvan het reglement op verzoek wordt toegezonden.

13. Brunet is wettelijk verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden, zonder dat zij de opdrachtgever hierover hoeft te informeren.

14. Op de rechtsverhouding tussen Brunet en haar opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd van een geschil dat tussen Brunet en haar opdrachtgever mocht ontstaan, kennis te nemen. Alle geschillen zullen worden beslecht door de rechtbank Gelderland.


(versie maart 2019)