Verlies van eigendom door verjaring. Of toch niet?

tekst mr. J.P. (Jeroen) Hoegee

terug naar overzicht

In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat het mogelijk is om door verjaring eigenaar te worden van bijvoorbeeld een stuk grond dat oorspronkelijk aan een ander in eigendom toebehoort. Eigendomsverkrijging kan zowel plaatsvinden bij bezit van een goed (dat dus officieel aan een ander toebehoort) te goeder trouw als bij bezit te kwader trouw. Van bezit te kwader trouw kan sprake zijn als degene die over een goed bezitsdaden uitoefent weet dat dat goed eigenlijk aan een ander toebehoort.

Toch kan iemand die bezitsdaden over een goed uitoefent zich dus na ommekomst van een termijn van 20 jaar eigenaar noemen van het betreffende goed. De oorspronkelijke eigenaar verliest als gevolg daarvan zijn eigendom.

De Hoge Raad heeft op 24 februari 2017 (ELCI:NL:HR:2017:309) een interessante uitspraak gedaan waarin aan de oorspronkelijk eigenaar een middel wordt geboden om de eigendom van zijn zaak weer terug te krijgen.

In deze kwestie heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een verkrijger te kwader trouw bloot kan staan aan een vordering uit onrechtmatige daad van de (voormalige) rechthebbende die zijn eigendom aan die partij heeft verloren. Een persoon die een zaak in bezit neemt en houdt, wetende dat een ander daarvan eigenaar is, handelt tegenover die eigenaar immers onrechtmatig. Dat brengt mee dat deze laatste, mits aan de overige voorwaarden daarvoor is voldaan, kan vorderen dat hem door de bezitter de schade wordt vergoed die hij als gevolg van dat onrechtmatig handelen lijdt. De Hoge Raad stelt zelfs dat het in een dergelijk geval voor de hand ligt dat de rechter de nieuwe eigenaar veroordeelt bij wijze van schadevergoeding de wederrechtelijk in bezit genomen zaak aan de benadeelde in eigendom over te dragen.

Hiermee heeft de oorspronkelijke eigenaar dus een goede mogelijkheid in handen om de gevolgen van de ingetreden verjaring ongedaan gemaakt te krijgen.

Kunnen wij u helpen?

Velden met een (*) zijn verplicht

Om spam te voorkomen, vragen wij u onderstaande aan te vinken.